Kurs fotograficzny Michała Cały II stopnia

Pliki PDF do pobrania:

INFORMATOR KURSU

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły kurs w stopniu podstawowym, lub które własną pracą osiągnęły umiejętność poprawnego fotografowania. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w świat fotografii artystycznej, a więc pogłębienie umiejętności wykonywania pięknych zdjęć, rozbudzenie wrażliwości na formę i kompozycję, oraz nauka fotografii jako artystycznej wypowiedzi na temat otaczającego świata.
Celem kursu jest także doprowadzenie uczestników do poziomu, który umożliwi im udział w wystawach i konkursach, oraz wskazanie perspektywy, jaką jest członkostwo w Związku Polskich Artystów Fotografików.

Kurs zajmuje się nauką klasycznych tematów w fotografii, takich jak: krajobraz, portret, architektura, martwa natura, fotografia dokumentalna.

Prowadzącym kurs i wykładowcą większości zajęć będzie Michał Cała - członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Informacje o prowadzącym i jego dorobek artystyczny znajdują się na stronie www.michalcala.pl

Formuła kursu jest oparta na tradycyjnej relacji: mistrz - uczeń. Kurs będzie połączeniem wykładów i warsztatów artystycznych.
Zajęcia będą ilustrowane zdjęciami prowadzącego, oraz zdjęciami innych znanych fotografów i klasyków fotografii. Pokazywane i omawiane będą także zdjęcia uczestników kursu.

Kurs będzie się odbywał w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ulicy Lompy 11.

UWAGA: W WYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ NIEWIELKIEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW, MIEJSCE KURSU MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

Data rozpoczęcia kursu:
03.02.2017 piątek godz. 17.00
Termin ostatnich zajęć i zakończenia kursu: 23.06.2017.

Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie (lub z uwagi na święta co 3 tygodnie) w piątki w godzinach 17 – 19:30. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć w innym dniu tygodnia, po uzgodnieniu z uczestnikami kursu. Na kurs składa się 9 spotkań po 2,5 godziny, podczas których przewiduje się 2 godziny wykładu, oraz 30 min. na omawianie zdjęć wykonanych przez uczestników. W razie konieczności czas spotkania będzie przedłużony do 3 godzin. Dodatkowo przewiduje się 3 godziny zajęć w profesjonalnym studio fotograficznym, oraz 2 godziny zajęć plenerowych. Zajęcia w studio fotograficznym odbędą się w Katowicach (wspólny dojazd samochodami). Zajęcia w plenerze odbędą się w Cieszynie w terminie dogodnym dla uczestników. Dojazd we własnym zakresie, lub wspólny dojazd samochodami. Udział w plenerze uczestników niepełnoletnich jest możliwy tylko w towarzystwie ich pełnoletnich opiekunów.

Tematy wszystkich zajęć są podane w ROZKŁADZIE ZAJĘĆ

W trakcie kursu uczestnicy będą proszeni o wykonanie 4 tematów spośród następujących:
1. Martwa natura
2. Architektura
3. Fotografia uliczna
4. Krajobraz
5. Portret
Każdy uczestnik, który wykona 3 poprawne zdjęcia z powyższych tematów w formie wydruków formatu min. A4 otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Zasady odpłatności:
Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi 650 zł.

Należność można wpłacać w całości, lub w trzech ratach:
I rata: 250 zł do 3 lutego 2017 r.
II rata 200 zł do 7 kwietnia 2017 r.
III rata 200 zł do 9 czerwca 2017 r.

Należności proszę wpłacać na konto:
Agencja Artystyczna STUDIO-A, ul. Kordeckiego 9/2, 41-506 Chorzów,
nr: 09 1090 1812 0000 0000 8003 8539 w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 o/Świętochłowice.

W tytule wpłaty proszę zaznaczyć: Kurs foto-Bielsko.

Wszyscy uczestnicy otrzymają faktury VAT
UWAGA: Na fakturze VAT w pozycji „Nabywca” wpisane zostaną te same dane osoby lub firmy, które podano w zleceniu przelewu.

Warunki zapisu:
Zgłoszenia należy dokonać pocztą elektroniczną na adres: m.cala@wp.pl, lub telefonicznie na numer 508 576 166.

Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA, oraz dowód wpłaty za kurs należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Kartę zgłoszenia można także wypełnić w trakcie pierwszych zajęć.

Warunki zapisu:
Ostatecznego zapisu na kurs organizator dokona na podstawie karty zgłoszenia, oraz dowodu wpłaty za kurs (w całości, lub I raty). Kurs się rozpocznie, jeśli zapiszą się minimum 4 osoby

Pozostałe informacje:
Prowadzący kurs:
Michał Cała
43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 54
tel: 508 576 166
m.cala@wp.pl
www.michalcala.pl

Organizator administracyjny kursu:
Agencja Artystyczna STUDIO-A,
41-506 Chorzów, ul. Kordeckiego 9A/2
(wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów nr: 16092 z dnia 25.03.1998)
antek_kreis@poczta.onet.pl

Opłata za kurs (całość lub I rata) jest równoznaczna ze zgłoszeniem i akceptacją wszystkich punktów niniejszego informatora, a w wypadku rezygnacji w trakcie kursu nie podlega zwrotowi. Organizatorzy nie zwracają również pieniędzy za niewykorzystane godziny z powodu nieobecności uczestnika na zajęciach. Opłata za kurs będzie zwrócona tylko w przypadku odwołania, lub niedokończenia kursu przez organizatora.

Organizatorzy nie odpowiadają za mienie, oraz ewentualne nieszczęśliwe wypadki uczestników kursu.

W wypadku nieobecności prowadzącego zajęcia, organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami mogą przesunąć zajęcia na inny termin, zastąpić prowadzącego innym wykładowcą, lub przedłużyć termin zakończenia kursu. Także w wypadku niespodziewanego braku dostępu do sali wykładowej (awaria, brak prądu, inne okoliczności) organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami mogą przesunąć zajęcia na inny termin, lub przedłużyć termin zakończenia kursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie kursu udziela Michał Cała tel: 508 576 166