Kurs fotograficzny Michała Cały I stopnia

Pliki PDF do pobrania:

INFORMATOR KURSU

Zakres kursu:
Podstawy fotografii, fotografowanie aparatem cyfrowym, kompozycja obrazu fotograficznego, fotografia krajobrazowa, portret, architektura, fotografia dokumentalna, fotoreportaż, fotografia uliczna. Przygotowywanie zdjęć w „Fotoszopie”.

Wykładowcą kursu będzie Michał Cała - członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Informacje o prowadzącym i jego dorobek artystyczny znajdują się na stronie www.michalcala.pl

Formuła kursu jest oparta na tradycyjnej relacji: mistrz - uczeń. Kurs będzie połączeniem wykładów i warsztatów artystycznych.
Zajęcia będą ilustrowane zdjęciami wykładowcy, oraz zdjęciami innych znanych fotografów i klasyków fotografii. Pokazywane i omawiane będą także zdjęcia uczestników kursu.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, którzy potrafią już robić zdjęcia, lecz chcieliby je robić jeszcze lepiej.

Kurs będzie się odbywał w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ulicy Lompy 11.

UWAGA: W WYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ NIEWIELKIEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW, MIEJSCE KURSU MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

Data rozpoczęcia kursu:
22.05.2017 poniedziałek godz. 17.oo

Data zakończenia kursu:
26.06.2017

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17 – 20.
Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć w innym dniu tygodnia, po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.
Na kurs składa się 6 spotkań po 3 godziny, podczas których przewiduje się 2,5 godziny wykładu, oraz 30 min. na omówienie zdjęć wykonanych przez uczestników.
Ponadto przewiduje się 2 godziny zajęć plenerowych. Zajęcia w plenerze odbędą się na Starym Mieście w Bielsku-Białej w terminie dogodnym dla uczestników. Dojazd we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Udział w plenerze uczestników niepełnoletnich jest możliwy tylko w towarzystwie ich pełnoletnich opiekunów.

Tematy wszystkich zajęć są podane w ROZKŁADZIE ZAJĘĆ

Na zakończenie kursu uczestnicy będą proszeni o wykonanie 2 tematów spośród następujących:
1. Architektura
2. Fotografia uliczna
3. Krajobraz
4. Portret
Każdy uczestnik, który wykona 2 poprawne zdjęcia z powyższych tematów w formie wydruków formatu min. A5 otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
UWAGA: Zdjęcia te nie muszą być wykonane w trakcie trwania kursu.

Zasady odpłatności:
Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi 450 zł.
Należność można wpłacać w całości, lub w dwóch ratach:
I rata: 250 zł do 29.05.2017 r.
II rata: 200 zł do 05.06.2017 r.

Udział w pierwszych zajęciach jest bezpłatny. Osoby chcące kontynuować kurs, powinny na drugich zajęciach okazać dowód wpłaty np. wydruk z komputera.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają faktury VAT.
UWAGA: Na fakturze VAT w pozycji „Nabywca” wpisane zostaną te same dane osoby lub firmy, które podano w zleceniu przelewu.

Należność proszę wpłacać na konto:
Agencja Artystyczna STUDIO-A, ul. Kordeckiego 9/2, 41-506 Chorzów,
nr: 09 1090 1812 0000 0000 8003 8539 w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 o/Świętochłowice.

W tytule wpłaty proszę zaznaczyć: Kurs foto-Bielsko.

Warunki zapisu:
Zgłoszenia należy dokonać pocztą elektroniczną na adres: www.michalcala.pl, lub telefonicznie na numer 508 576 166.
Ostatecznego zapisu na kurs organizator dokona na podstawie wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA i dowodu wpłaty za kurs. Kurs się rozpocznie, jeśli zapiszą się minimum 4 osoby.

Pozostałe informacje:

Prowadzący kurs:
Michał Cała
43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 54
tel: 508 576 166
m.cala@wp.pl
www.michalcala.pl

Organizator administracyjny kursu:
Agencja Artystyczna STUDIO-A,
41-506 Chorzów, ul. Kordeckiego 9A/2
(wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów nr: 16092 z dnia 25.03.1998)
antek_kreis@poczta.onet.pl

Opłata za kurs jest równoznaczna ze zgłoszeniem i akceptacją wszystkich punktów niniejszego informatora, a w wypadku rezygnacji w trakcie kursu nie podlega zwrotowi.
Organizatorzy nie zwracają również pieniędzy za niewykorzystane godziny z powodu nieobecności uczestnika na zajęciach. Opłata za kurs będzie zwrócona tylko w przypadku odwołania, lub niedokończenia kursu przez organizatora.

Organizatorzy nie odpowiadają za mienie, oraz ewentualne nieszczęśliwe wypadki uczestników kursu.

W wypadku nieobecności prowadzącego zajęcia, organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami mogą przesunąć zajęcia na inny termin, zastąpić prowadzącego innym wykładowcą, lub przedłużyć termin zakończenia kursu.
Także w wypadku niespodziewanego braku dostępu do sali wykładowej (awaria, brak prądu, inne okoliczności) organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami mogą przesunąć zajęcia na inny termin, lub przedłużyć termin zakończenia kursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie kursu udziela Michał Cała tel: 508 576 166